ANUNȚ DE PARTICIPARE

0
125
 1. Municipiul Vaslui, cod fiscal: 3337532, adresa: str. Spiru Haret, nr. 2, telefon: 0235.310.999, fax: 0235.315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.ro; achiziții2@primariavaslui.ro; cultură@primariavaslui.ro  invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul: Tineret.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul Tineret pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general de Municipiul Vaslui.
 3. Sursa de finanțare a contractului: buget local.

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

 • Legea nr.350/2005 -privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vaslui pentru activități nonprofit de interes general, de tineret și pentru tineret, prin apeluri deschise, aprobat prin HCL nr. 55/31.03.2022;
 • Ordonanța nr.51 din 11.08.1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, actualizată 2008;
 • Hotărârea nr.1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr.31/10.02.2022 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Vaslui, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2022.
 • Obiectul: Finanțare nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului pentru domeniul Tineret, înaintate de către structuri de tineret și pentru tineret /organizații neguvernamentale fără scop patrimonial din municipiul Vaslui pentru anul 2022.
 • Procedura: Selecție publică de proiecte organizată în baza prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general și Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vaslui pentru activități nonprofit de interes general, de tineret și pentru tineret, prin apeluri deschise, aprobat prin HCL nr. 55/31.03.2022;
 • Cererile de finanțare nerambursabilă vor fi însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:
  • Cerințe minime de calificare pentru persoane juridice:
 • Declarație conform art. 12 din Legea nr. 350/ 2005 – Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentului Regulament;
 • Declarație pe propria răspundere – Anexa 3;
 • Copie Conform cu originalul după buletin/ carte de identitate a reprezentatului legal;
 • Copie Conform cu originalul după documentele statutare pentru solicitant;
 • Copie Conform cu originalul după certificatul de înregistrare fiscală a solicitantului;
 • Copie Conform cu originalul după certificatul de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor, a solicitantului;
 • Extras la zi din registrul asociațiilor și fundațiilor pentru solicitant;
 • Acord de asociere/ parteneriat al solicitantului, Anexa nr. 7 parte integrantă a prezentului Regulament;
 • Certificatele de atestare fiscală, care să dovedească faptul că solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) – original. Dovada trebuie să fie valabilă pentru luna anterioară datei depunerii documentației;
 • Extras de cont, contracte (sponsorizare, donație) și/sau alte documente din care să rezulte că solicitantul deține/participă cu suma reprezentând contribuția proprie în cuantum de minim 10% din valoarea finanțării;
 • Dovada sediului.
 • Cerințe minime de calificare pentru persoane fizice/ persoane fizice autorizate:
 • Declarație conform art. 12 din Legea nr. 350/ 2005, Anexa nr. 2 parte integrantă a prezentului Regulament;
 • Declarație pe propria răspundere – Anexa 3 parte integrantă a prezentului Regulament;
 • Copie Conform cu originalul după certificatul de înregistrare a persoanei fizice autorizate;
 • Copie Conform cu originalul după documentul din care să rezulte că persoana fizică este autorizată să desfășoare activități similare de natura celor care fac obiectul proiectului;
 • Certificatele de atestare fiscală, care să dovedească faptul că solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale) – original. Dovada trebuie să fie valabilă pentru luna anterioară datei depunerii documentației;
 • extras de cont, contracte (sponsorizare, donație) și/sau alte documente din care să rezulte că solicitantul deține suma reprezentând contribuția proprie în cuantum de minim 10% din valoarea finanțării.
 • Durata finanțării: de la data încheierii contractelor până la data de 15.12.2022

8.1 Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiect va fi preluată de către cei interesați de la sediul Municipiului Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, camerele 104/ 105, etaj 1 – Biroul Activități Culturale și Sportive,  telefon: 0235.310.999, interior 107/ 108, pe bază de cerere. Documentația necesară elaborării și prezentării propunerilor de proiect este disponibilă și în format electronic pe site-ul instituției.

8.2 Informații suplimentare se pot obține de la sediul Municipiului Vaslui, telefon: 0235.310.999, interior 107/108.

9. Informații și clarificări cu privire la documente: întrebările pot fi trimise prin fax (0235.315.946) sau e-mail: pmv@primariavaslui.ro, achizitii2@primariavaslui.ro, cultură@primariavaslui.ro, cu cel puțin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect la adresa indicată mai sus, indicând clar numele Programului Local pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2022.

Autoritatea finanțatoare va răspunde cererilor de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea proiectelor.

10. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este: 31.05.2022, ora 16.30.

11. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Cererile de finanțare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, recomandat, prin posta, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată și ora depunerii) la adresa indicată mai jos:

Adresa pentru trimiterea prin posta, mesagerie expresă sau personal:

Municipiul Vaslui, Str. Spiru Haret, nr. 2, Vaslui, Registratura generală, parter.

Cererile de finanțare trimise prin orice alte mijloace (ex. fax sau e-mail), trimise la alte adrese sau depuse după ora stabilită, vor fi respinse.

Cererile de finanțare (formularul de cerere, bugetul și documentele prevăzute în lista de verificare) trebuie să fie depuse în plic închis. Documentația va avea paginile numerotate și va conține un opis.

Plicul trebuie să poarte numărul de referință al Solicitării de Propunere de Proiecte (PMV 2022-01), numele complet și adresa solicitantului, domeniul pentru care se aplică, respectiv „Tineret”, și mențiunea “A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

 1. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 02.06.2022, ora 09.00, Str. Spiru Haret, Nr.2.
 2. Selecția și evaluarea propunerilor de proiecte în vederea finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 02.06.2022 – 08.06.2022.
 3. Data publicării rezultatelor selecției proiectelor: 09.06.2022.
 4. Depunerea contestațiilor se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
 5. Contestațiile vor fi soluționate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.
 6. Procedura accelerată (art. 20 alin. (2) din Legea nr. 350/2005, actualizată ) este justificată  de  un eventual prejudiciu de imagine  pe care îl va putea suferi Municipiul Vaslui.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial Al României Partea a VI -a Achiziții Publice din data de 03.05.2022

Părerea ta este importantă pentru noi. Comentează aici!