ANUNȚ PRIVIND  ETAPA II – DE ELABORARE A PROPUNERILOR DE PLAN SI AVIZAREA P.U.G. și R.L.U.

0
56

JUDEȚUL VASLUI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI

DIRECȚIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI  

COMPARTIMENT URBANISM, AUTORIZĂRI COMERCIALE

Nr. 110007/09.05.2022

                                             ANUNȚ PRIVIND  ETAPA II –

            DE ELABORARE A PROPUNERILOR DE PLAN SI AVIZAREA P.U.G. și R.L.U.

din cadrul procedurii de informare și consultare a publicului în vederea actualizării Planului Urbanistic General al municipiului Vaslui și Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia pentru terenurile situate în limita administrativă a municipiului Vaslui

        Conform Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul anunț aducem la cunoștinta publicului interesat că în data de 11.05.2022 începe procedura legală de informare și consultare a publicului – etapa II – elaborarea propunerilor de plan si avizarea P.U.G. și R.L.U. în vederea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Vaslui.

AMPLASAMENT:

Zona de studiu cuprinde terenurile situate în limita administrativă a Municipiului Vaslui

INIȚIATOR / BENEFICIAR

MUNICIPIUL VASLUI

ELABORATOR :

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM “ION MINCU” – Bucuresti – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza si Consulting, cu sediul în Bucuresti, Strada Academiei nr.18-20, jud. Ilfov, Sef proiect complex – prof. dr. arh. Florin Machedon, conf. dr. urb. Andreea Necsulescu (Popa)

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

        Lucrarea „Reactualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism” are ca obiective generale analiza situaţiei existente a teritoriului administrativ al municipiului Vaslui, identificarea disfuncţionalităţilor existente la nivel local şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare al structurii urbane existente pe termen mediu, ce vor determina dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a localităţii.

       Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:

 – stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;

 – stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

– zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;

– delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;

– modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare;

– stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;

– stabilirea zonelor care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;

– formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;

– precizarea condiţiilor de amplsare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate;  

– zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;

        În conformitate cu prevederile art. 57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului nr. 2.701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, vă invităm în perioada 11.05.2022 – 24.06.2022 să formulaţi în scris observații, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare faţă de propunerea preliminară elaborată în vederea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Vaslui aprobat prin H.C.L. nr. 106/2007 și prelungit prin H.C.L. nr. 56/2016 prin înregistrarea acestora la Registratura Primariei – in atentia Serviciului Urbanism, pe adresa de mail : pmv@primariavaslui.ro sau urbanism@primariavaslui.ro , prin fax la nr. 0235.315.946  sau prin poștă la adresa din str. Spiru Haret, nr.2, Vaslui, Vaslui.

        Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.G. și a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Vaslui  forma actualizată.

        Anunțul privind începerea procedurii de informare și consultare a publicului – etapa II – de elaborare a propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent planului în vederea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Vaslui aprobat prin H.C.L. nr. 106/2007 și prelungit prin H.C.L. nr. 56/2016 se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Vaslui – www.primariavaslui.ro – secțiunea Informații publice/ Urbanism, însoțit de memoriul general, regulamentul local de urbanism și planșele desenate (încadrarea în teritoriu și de reglementări urbanistice zonificare – propuneri preliminare), care pot fi consultate de persoanele interesate.

        De asemenea, cei afectaţi sau interesați privind această procedura pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi elaboratorul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile preliminare din P.U.G. și R.L.U. aferent planului, înainte de elaborarea propunerii finale a planului urbanistic.

        Publicul este invitat să consulte documentația la sediul Primăriei – Direcția de Urbanism si Amenajarea Teritoriului -cam.215, etaj.2, marți între orele 08:00-12:00 și joi între orele 13:00-16:30 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

        În cadrul acestei etape se va organiza ședință de dezbatere publică in data de 30.05.2022 la sediul Primariei Municipiului Vaslui , ora 10 – Sala de Sedinta etaj 3,  în scopul consultării publicului asupra evoluției propunerilor preliminare, a alternativelor și opțiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventualele dezacorduri sau contestări cu privire la elaborarea propunerii finale P.U.G. și R.L.U. aferent planului în vederea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Vaslui aprobat prin H.C.L. nr. 106/2007 și prelungit prin H.C.L. nr. 56/2016. Acest anunt va fi vizionat si pe site-ul primăriei municipiului Vaslui – www.primariavaslui.ro. Prezentarea propunerilor va fi susținută de către elaboratorii documentației de urbanism supuse dezbaterii publice.

        Pe parcursul elaborarii propunerilor P.U.G. și R.L.U. aferent planului, publicul va fi  informat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Vaslui.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here