ANUNȚ PRIMĂRIA STĂNILEȘTI

0
90

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Stănilești, str. Dimitrie Cantemir, Nr. 228, judeţul Vaslui, telefon 0235483016, fax 0235483122, email contact@primariastanilesti.ro, CUI 3552093

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 8 Parcele de teren, apaținând domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific economic: lot nr. 1 N.C. 73418, situat în intravilan sat Stănilești, T 34 – suprafață 1000 mp, lot nr. 2 NC 75697, situat în intravilan sat Stănilești, T 37, P 693 în suprafață de 1684 mp, lot nr. 3 NC 75697, situat în intravilan sat Stănilești, T 37, P 693 în suprafață de 805 mp, lot nr. 4 NC 75697, situat în intravilan sat Stănilești, T 37, P 693 în suprafață de 1162 mp, lot nr. 5 NC 75697, situat în intravilan sat Stănilești, T 37, P 693 în suprafață de 277 mp, lot nr. 6 NC 75697, situat în intravilan sat Stănilești, T 37, P 693 în suprafață de 72 mp, lot nr. 7 NC 73929, situat în intravilan sat Stănilești, T 34, P 1607 în suprafață de 510 mp, lot nr. 8 N.C. 75872, situat în intravilan sat Stănilești, T 23, P 1237/1 în suprafață de 1277 mp. Conform Caietului de sarcini, H.C.L. Nr. 26 din data de 16.03.2022, H.C.L. Nr. 69 din data de 29.09.2022 și temeiul legal: O.U.G. Nr. 57/2019

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, la sediul instituției

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Registrul Agricol, Registratură și Relații cu Publicul din cadrul Comunei Stănilești, cu sediul în comuna Stănilești, str. Dimitrie Cantemir, Nr. 228, judeţul Vaslui

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.12.2022, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 14/12/2022, ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Stănilești, cu sediul în comuna Stănilești, str. Dimitrie Cantemir, Nr. 228, judeţul Vaslui

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un singur exemplar,într-un plic sigilat

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14/12/2022, ora 11.00, Sala de Consiliu din cadrul comunei Stănilești, cu sediul în comuna Stănilești, str. Dimitrie Cantemir, Nr. 228, judeţul Vaslui

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 54, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730171, tel/fax 0235 311582, tr-vaslui@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 17/11/2022

Print Friendly, PDF & Email

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.