ANUNȚ PUBLIC – COMUNA STĂNILEȘTI

0
2116

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Stănilești, localitatea Stănilești, str. Dimitrie Cantemir, Nr. 228, judeţul Vaslui, telefon 0235483016, email contact@primariastanilesti.ro, cod fiscal 3552093

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren extravilan în suprafață de 28 ha, situat în comuna Stănilești, categorie de folosință “pășune” apaținând domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, CF 74148, T 6, P 109/1, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific economic reprezentând dezvoltarea unui parc fotovoltaic. Conform Caietului de sarcini, H.C.L. Stănilești Nr. 41 din data de 28.06.2023 și conform O.U.G. Nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Stănilești.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: La cerere, Registratura Comunei Stănilești, comuna Stănilești, localitatea Stănilești, județul Vaslui

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei/exemplar, sea chită numerar la Casieria Comunei Stănilești

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/08/2023, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 18/08/2023, ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Stănilești, cu sediul în comuna Stănilești, str. Dimitrie Cantemir, Nr. 228, judeţul Vaslui

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un singur exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21/08/2023, ora 11.00, la sediul Comunei Stănilești, comuna Stănilești, localitatea Stănilești, județul Vaslui

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 54, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730171, tel/fax 0235 311582, tr-vaslui@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20/07/2023