Anunț vânzare loturi teren – Primăria Stănilești

0
156


  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Stănilești, localitatea Stănilești, str. Dimitrie Cantemir, Nr. 228, judeţul Vaslui, telefon 0235/483.016, email contact@primariastanilesti.ro.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 1. Teren intravilan, Tarlaua 15, Parcela 424, situat în localitatea Pogănești, comuna Stănilești, județul Vaslui, în suprafață de 1.672 mp., aparținând domeniului privat al comunei Stănilești, înscris în CF Nr. 77296, număr cadastral 77296.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. Nr. 57/2019 și conform H.C.L. Nr. 93 din data de 29.12.2023.  1. Teren intravilan, Tarlaua 15, Parcela 424, situat în localitatea Pogănești, comuna Stănilești, județul Vaslui, în suprafață de 2.238 mp., aparținând domeniului privat al comunei Stănilești, înscris în CF Nr. 77294, număr cadastral 77294.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. Nr. 57/2019 și conform H.C.L. Nr. 93 din data de 29.12.2023.

  1. Teren intravilan, Tarlaua 15, Parcela 424, situat în localitatea Pogănești, comuna Stănilești, județul Vaslui, în suprafață de 3.000 mp., aparținând domeniului privat al comunei Stănilești, înscris în CF Nr. 77293, număr cadastral 77293.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. Nr. 57/2019 și conform H.C.L. Nr. 93 din data de 29.12.2023.

  1. Teren intravilan, Tarlaua 15, Parcela 424, situat în localitatea Pogănești, comuna Stănilești, județul Vaslui, în suprafață de 3.357 mp., aparținând domeniului privat al comunei Stănilești, înscris în CF Nr. 77295, număr cadastral 77295 .

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. Nr. 57/2019 și conform H.C.L. Nr. 93 din data de 29.12.2023.

  1. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Stănilești

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: La cerere, Compartimentul Registrul Agricol, Registraură și Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Comunei Stănilești, comuna Stănilești, localitatea Stănilești, județul Vaslui

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Cost/exemplar din documentația de atribuire: 50 lei. Se achită numerar la casieria Primăriei comunei Stănilești

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/03/2024

  1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 29/03/2024

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Stănilești, cu sediul în comuna Stănilești, str. Dimitrie Cantemir, Nr. 228, judeţul Vaslui

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: Într-un singur exemplar

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 10/04/2024, Comuna Stănilești, cu sediul în comuna Stănilești, str. Dimitrie Cantemir, Nr. 228, judeţul Vaslui
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 54, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730171, tel/fax 0235 311582, tr-vaslui@just.ro
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 04/03/2024