ȘTIRILE AMIEZII: Ziua biodiversității, Vasluiul are 5 specii de plante protejate la nivel european

0
315

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui celebrarează, astăzi, Ziua Internațională a Biodiversității, zi proclamată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, prin rezoluția 55/201, din 20 decembrie 2000. Data de 22 mai, reprezintă de fapt adoptarea textului Convenției din anul 1992 în cadrul Conferinței diversității biologice din Nairobi.
Tema și sloganul anului 2020, sub care se celebreaza această zi, este „Soluțiile noastre sunt în natură”.“Soluțiile bazate pe natură pot ajuta la protejarea biodiversității, gestionarea durabilă și restaurarea ecosistemelor naturale, care abordează provocările societății, oferind în același timp beneficii umane și ecologice.

Principalul impact asupra biodiversității se datorează dezvoltării zonelor rezidențiale ale localităților și intensificării agriculturii, ceea ce determină o modificare a arealului de răspăndire a diferitelor specii de plante și animale. Integrarea biodiversității în sectoarele economice, pot aduce beneficii pentru conservarea biodivesității, degradarea terenurilor și prevenirea schimbărilor climatice”, anunță APM Vaslui.

Biodiversitatea județului Vaslui este caracterizată de existența a două bioreginuni: stepică și continentală, realizându-se astfel o îmbinare armonioasă a pășunilor naturale cu pădurile specifice elementului central-european.

În zonele forestiere din județul Vaslui există habitate de pădure, ca: vegetație forestieră ponto-sarmastică cu stejar pufos, păduri dacice de stejar și carpen, vegetație de silvostepă eurosiberiană și păduri de fag de tip Asperulo – Fagetum.

Flora sălbatică a județului Vaslui este caracterizată de 5 specii protejate la nivel european prin Directiva Consiliului 92/43/CEE, 14 specii sunt endemice și a căror conservare necesită un regim strict de protecție: zăvascuță (Astragalus manos pessulanus), laleaua galbenă (Tulipa bierberstiana), salba moale pitică (Evonymus nana), iarbă mare (Inula oculus christi), sadină (Chysopogon gryllus), sipică (Cephalaria uralensis), cârcel (Ephedra distachya), gârniță (Quercus frainetto), stânjenel (Iris brandzae), barba boierului (Ajuga laxmanni), tufa lemnoasă (Caragana frutex), laleaua piestriță (Fritillaria meleagris), ruscuță (Adonis hibrida) și sânzâiene (Asperula moldavica).

Deasemenea, în județul Vaslui pot fi întâlnite 71 specii de animale protejate la nivel european, din care: 5 specii de mamifere, 52 specii de păsări, 10 specii de pești și 1 specie de nevertebrate. Dintre acestea, amintim popândăul (Spermophilus citellus), vidra (Lutra lutra), în apele râurilor mai mici se întâlnesc pești de talie mică: petroc (Gobio kessleri), boarca (Rhodeus sericeus amanes), pietrar (Zingel zingel), fusar (Zingel streber), sabița (Pelecus cultranus), avat (Aspius aspius), vârlar (Misgurnus fossilis), zvârluga (Cobitis taenia) și țipar (Misgurnus fossilis), dar și un număr de 26 specii de păsări conform anexei I al Directivei Consiliului 2009/147/EC.