Vreți să creșteți porci din rasele Bazna sau Mangalița? DADR Vaslui vă dă soluția!

0
307

Pe 11 mai, a fost publicatăîn Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern nr. 365, privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și / sau Mangalița”, pentru perioada 2020 – 2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia.Această schemă de ajutor de minimis, spune directorul DADR Vaslui, Gigel Crudu, se adresează întreprinderilor sau întreprinderilor unice care cresc porci de reproducție din rasele Bazna sau Mangalița, respectiv:

producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru ca solicitanții să devină eligibili în încasarea acestui tip de ajutor de minimis, pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna sau Mangalița, este necesar să fie îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

• să dețină exploatații înregistrate / autorizate sanitar-veterinar;

• să dețină scroafe din rasele Bazna și/sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în RNE;

• să dețină registrul exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;

• să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minimum 4 purcei / an / scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap;

• să identifice, potrivit legislației în vigoare, purceii prevăzuți;

• să mențină efectivul de scroafe cu care s-a înscris în program pe toată perioada de derulare a acestuia.

De menționat este faptul că valoarea sprijinului financiar acordat va fi de 1.200 lei / scroafă / an în condiția în care comercializarea se va efectua pentru minim 4 purcei / cap de scroafă / an la o greutate de minim 8 kg / cap animal.

Astfel, producătorii agricoli care doresc accesarea acestui program, de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, au obligația de a depune anual, câte o cerere de înscriere (tip) la Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui, cerere ce va fi însoțită de următoarele documente:

• certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului / actul în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;

• document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în RNE, cu animalele identificate și înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare;

• document de înregistrare sanitar – veterinară / autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;

• adeverință eliberată de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, detaliată pe crotalii;

• registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei deținute, în copie;

• dovadă cont activ de disponibilități bancă / trezorerie.

Ulterior finalizării etapei de înscriere, respectiv după livrarea purceilor de la scroafele eligibile menționate în cererea de înscriere, solicitanții vor avea sarcina de a depune câte o cerere de plată (tip), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care s-a realizat ultima livrare a purceilor, împreună cu următoarele documente în copie:

• factura de vânzare, din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului și numărul de animale comercializate;

• avizul de însoțire, din care rezultă numărul de purcei comercializați, greutatea totală /greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;

• documentul de mișcare animale vii, reglementat de legislația sanitar – veterinară în vigoare;

• certificatul sanitar – veterinar pentru purceii comercializați;

• registrul de monte și fătări, din care rezultă produșii livrați spre comercializare.

Cererile de plată și documentele justificative prevăzute anterior se depun până cel târziu la data de 10 decembrie a anului pentru care se depune cererea.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă pentru fiecare scroafă.

Subliniem faptul că, pentru anul în curs, cererea tip și documentele de înscriere vor putea fi transmise, la Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui, în format electronic – prin e-mail office@dadrvaslui.ro sau prin poștă / curier în strada Eternității, nr. 1,Vaslui.