ANUNȚ Primăria Bârlad – Licitație terenuri domeniul privat al Municipiului Bârlad

0
236


ROMÂNIAJUDEŢUL VASLUI

MUNICIPIUL BÂRLAD

Nr. 19981 / 17.04.2024

ANUNŢ LICITAŢIE

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Municipiul Bârlad, cu sediul în municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 21, județul Vaslui, telefon 0235/411.760, fax: 0235/416.867, e-mail  autorizare@primariabarlad.ro, cod fiscal 4539912.

 1. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bârlad, identificate astfel:

 • teren în suprafață de 450 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși nr. 50, nr. cadastral 79130, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 450 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși nr. 48, nr. cadastral 79131, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 450 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși nr. 46, nr. cadastral 79132, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 450 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși nr. 30, nr. cadastral  79140, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 70 mp, situat în Bârlad, Str. Cerbului nr. 123, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 500 mp, situat în Bârlad, Str. Aleea Veteranilor nr. 2A, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 417 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși, FN, lotul 1, nr. cadastral 81957, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 412 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși, FN, lotul 2, nr. cadastral 81958, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 412 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși, FN, lotul 3, nr. cadastral 81959, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 412 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși, FN, lotul 4, nr. cadastral 81960, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 412 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși, FN, lotul 5, nr. cadastral 81961, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 412 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși, FN, lotul 6, nr. cadastral 81962, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 412 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși, FN, lotul 7, nr. cadastral 81963, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 412 mp, situat în Bârlad, Str. Sculptor Constantin Brâncuși, FN, lotul 8, nr. cadastral 81964, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 174 mp, situat în Bârlad, Str. Mareșal Averescu nr. 36-37, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 64 mp, situat în Bârlad, Str. C.I. Parhon nr. 84A, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 191 mp, situat în Bârlad, Str. Plevnei nr. 23, județul Vaslui;
 • teren în suprafață de 574 mp, situat în Bârlad, Str. Dumbrava Roșie, FN, lot 3, județul Vaslui;
 • teren in suprafață de 409 mp situat in Bârlad, Str. Mihai Eminescu nr.28,            județul Vaslui               ;
 • teren in suprafață de 161 mp situat in Bârlad, Aleea Garoafelor, nr. 8, județul Vaslui;
 • teren in suprafață de 370 mp situat in Bârlad, str. Arhimede, nr.79, județul Vaslui;
 • teren in suprafață de 150 mp situat in Bârlad, str.Moldoviței, nr.27, județul Vaslui;
 • teren in suprafață de 228 mp situat in Bârlad , str. Dimitrie Cantemir, nr.4, județul Vaslui;
 • teren in suprafață de 754 mp situat in Bârlad, Str. Iorgu Radu nr.1, județul Vaslui;
 • teren in suprafață de 174 mp situat in Bârlad ,Str.Vasile Voiculescu nr.36, județul Vaslui;
 • teren in suprafață de 165 mp situat in Bârlad, Str, Vasile Voiculescu nr.2 bis, județul Vaslui;
 • teren in suprafață de 244 mp situat in Bârlad, str. Aleea Veronica Micle nr.13,  județul Vaslui;
 • teren in suprafață de 499 mp situat in Bârlad, str.Ion Roata nr.58, județul Vaslui, conform caietelor de sarcini, H.C.L.M. Bârlad nr. 399/28.10.2022, H.C.L.M. Bârlad nr. 138/28.04.2023, H.C.L.M. Barlad nr. 278/29.09.2023, HCLM  Barlad nr.360/29.11.2023, HCLM Barlad nr.88/28.03.2024 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
 1. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE: se regăsesc în caietele de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Ghișeul Unic, parter, camera 12-13.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Municipiul Bârlad, cu sediul în Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 21, Ghișeul Unic, parter, camera 12-13.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 20 lei/exemplar, se achită numerar la casieria instituţiei sau cu OP în contul RO94TREZ65721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Bârlad, cod fiscal 4539912.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 07.05.2024, ora 16.00.

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.05.2024 ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Bârlad, Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 21, județul Vaslui, cam. 10, Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 17.05.2024, ora 10.00, Municipiul Bârlad, Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 21, județul Vaslui.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Ștefan cel Mare nr. 53, județul Vaslui, cod poștal 730171, telefon/fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro.

 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.04.2024.

 

PRIMAR,                                                                                SECRETAR GENERAL

 

p  Arhitect Sef                                Compartiment Contracte, Licitatii

Autorizare Agenti Economici Evidenta

si Gestionarea  Patrimoniului,

Banca de Date si Registrul Agricol